Bine ați venit pe site-ul comunei Români!

Comuna Români se situează în partea de est a judeţului Neamţ, pe DJ Buhuşi-Secuieni-Roman la 50 km faţă de municipiul Piatra Neamţ și 10 km faţă de oraşul Buhuşi. Localitățile componente ale comunei sunt Goșmani, Români și Siliștea.

21-11-2023

ANUNT VMI

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021
11-10-2023

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021

Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o cerere-declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.1 la normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat , precum și:
1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei
- copii după BI-CI;
- certificatele de naştere ale copiilor;
- certificatul de căsătorie;
- alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator).
2. Acte de venit:
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2023 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).
Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:
- drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente (adeverinte de venit de la finantele generale);
- indemniţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc.
Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:
- sumele provenite din alocaţia de stat;
- sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei;
- bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;
- ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;
- bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu";
- veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare
- sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;
- sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională
OBS: aceste venituri vor fi trecute în cerere, dar nu se vor lua în calcul la stabilirea venitului total şi a venitului net pe membru de familie
3. Acte de proprietate/închiriere/folosință
- copie xerox după actul de proprietate, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosinţă sau certificat de atestare fiscală / adeverință de rol agricol pentru persoanele care nu au acte de proprietate
4. Factura de la furnizorul de agent termic / gaz metan / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, energie termică, pentru utilizatorii care au contracte încheiate cu furnizorii. În cazul în care nu există contracte încheiate decât la nivelul asociaţiei de locatari/proprietari se va aduce codul client al asociaţiei.
Obs. Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia, nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, conform art.3 lit.e din Legea nr226/2021.
Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei în favoarea bunicilor, altfel sunt consideraţi a fi în întreţinerea părinţilor naturali, drept pentru care vor trebui să aibă declarată suma de bani, cu care aceştia susţin creşterea şi educarea acestora.
Termen pentru depunere: pana pe data de 20 a fiecarei luni la sediul Primariei comunei Romani-Compartiment Asistenta sociala , pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitarile primite dupa aceasta data, se va pierde o luna de la plata (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileste cu luna decembrie)
Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2023- martie 2024.
Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.
În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

 

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:
1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune depune cererea pentru acordarea dreptului.
2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;
3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la sediul Primariei Romani-Compartiment Asistenta Sociala
• Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.
• Nedeclararea corectă a componeneţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală

 

Documente caldura 2023-2024

anexa_3-anexa_4-lista_bunuri

29-09-2023

ANUNT PUBLIC

Mesajul primarului

În calitate de primar al comunei adresez un sincer bun venit tuturor celor care aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală, şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască, atât pe noi cât şi comuna noastră.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi de peste hotare, pentru ca aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, ce sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi veţi avea dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oameni prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.


Cu stima,
Manole Ciobanu